Ekklesia Leiden

ANBI gegevens

De verschillende onderdelen van de Leidse Studenten Ekklesia zijn ANBI geregistreerd.

 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

a. Jaarrekeningen

 

Vereniging LSE jaarrekening 2018
jaarrekening 2019
Stichting Materiële Voorzieningen LSE jaarrekening 2018
jaarrekening 2019
Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE jaarrekening 2018
jaarrekening 2019

 

b. Beleidsplannen

Vereniging LSE Bestuursprogramma 2019-2021
Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE Beleidsplan
visiestuk
Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE Criteria doelen Diaconie

A. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia

ANBI-gegevens Vereniging Leidse Studenten Ekklesia

RSIN/ Fiscaal nummer: 850735300

IBAN nummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia.

e-mail: info@ekklesialeiden.nl

website: www.ekklesialeiden.nl

Adres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel in een oecumenisch perspectief de godsdienstige en geestelijke belangen – met name het pastoraat – van haar leden en anderen te behartigen, alsmede het pastoraat voor studenten aan universiteit en hogeschool te ondersteunen, en gestalte te geven aan barmhartigheid en gerechtigheid, om zo een toegevoegde waarde te hebben voor mensen maatschappij, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. [bron: statuten Vereniging LSE]

De hoofdlijnen van het beleid van de vereniging zijn te lezen in het Bestuursprogramma 2019-2021 van de vereniging.

Voor het jaar 2018 kun je hier het jaarverslag lezen en hier de jaarrekening.

Samenstelling bestuur

De Vereniging LSE kent een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het (AB) bestaat uit de leden van het (DB) aangevuld met een enkele bestuursleden met een eigen portefeuille. De bestuursleden zijn:

Ronald Meester, voorzitter

Sytske Visscher, secretaris

Flip van Hoven, penningmeester en diaconie

Marijke Nuiver, liturgie en pastoraat

Arwin Ridder, pr en communicatie

Erik van Muilekom, diaconie en projecten

vacature, jeugd en jongeren

B. Stichting Materiële Voorzieningen LSE

ANBI-gegevens Stichting Materiële Voorzieningen

RSIN/ Fiscaal nummer: 3798744

IBAN nummer NL35 INGB 0002635559 t.n.v. Stichting Materiële Voorzieningen te Leiden.

e-mail: info@ekklesialeiden.nl

website: www.ekklesialeiden.nl

Adres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden

De Stichting Materiële Voorzieningen LSE is als rechtspersoon verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van het haar in eigendom toebehorende pand Rapenburg 100 te 2311 GA Leiden met het oog op de terbeschikkingstelling van ruimten in dat pand voor de activiteiten van de vereniging ‘Leidse Studenten Ekklesia’, en voor de activiteiten van de in Leiden werkzame studentenpastores.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het gebruik tegen vergoeding van het in lid 1 vermelde pand.

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en  de penningmeester van de Vereniging LSE.

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd.

De jaarrekening 2019 van de Stichting Materiële Voorzieningen vind je achter deze link.

C. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE – Stuurgroep Diaconie

ANBI-gegevens Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening

RSIN/ Fiscaal nummer: 804673123

IBAN nummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE te Leiden.

Postadres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) is gericht op het vormgeven van de maatschappelijke taak van de Vereniging Leidse Studenten Ekklesia.

Hoofddoel van SDFH is het scheppen van mogelijkheden voor het bieden van financiële hulp aan personen, groepen, en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van de Vereniging LSE. De projecten die de Stichting ondersteunt dienen gericht te zijn op verwezenlijking van de doelen op het vlak van armoedebestrijding, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening. Aanvragen voor (beperkte-) individuele ondersteuning worden behandeld door één van de pastores, zo nodig in overleg met het Bestuur.

De Stuurgroep Diaconie is het uitvoerend orgaan van de SDFH. De Stuurgroep vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen komen zowel het beleid ter sprake als de vraag hoe het beste vorm gegeven kan worden aan de maatschappelijke taak die we als geloofsgemeenschap zien. Tevens worden de lopende projecten en eventuele nieuwe aanvragen besproken. Tevens stelt de Stuurgroep het collecterooster vast. Meer informatie is te vinden op de eigen webpagina van de Stuurgroep.

Aanvragen voor uitgangscollectes kunnen worden gedaan door mensen die betrokkenen zijn bij de LSE. Ook derden of goede doelen zelf kunnen een voorstel voor een uitgangscollecte doen. Indien een verzoek voor een uitgangscollecte niet gehonoreerd wordt, kan de Stuurgroep nog een gift vanuit het Diaconaal Fonds overwegen.

Om de diaconale taken goed te kunnen uitvoeren wordt vanuit de Stuurgroep samengewerkt met Diaconaal Centrum De Bakkerij en deelgenomen aan de vergaderingen van

–        Parochieel Diaconaal Beraad

–        Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV) en

–        Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

Het bestuur van SDFH wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Vereniging LSE. De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn te lezen in het beleidsplan van de stichting.

Voor het jaar 2019 kun je hier het Jaarverslag lezen en hier de Jaarrekening.

De Stuurgroep Diaconie en het Bestuur van SDFH spraken in februari 2018 met elkaar over vernieuwing van het diaconieprogramma binnen de Leidse Studenten Ekklesia. Daaruit kwam een ‘visiestuk’ voort, dat hier te vinden is.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden

X