Ekklesia Leiden

ANBI gegevens

De verschillende onderdelen van de Ekklesia Leiden zijn ANBI geregistreerd.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

a. Jaarrekeningen

Vereniging Ekklesia Leiden

jaarrekening 2019

jaarrekening 2020

jaarrekening 2021

Stichting Materiële Voorzieningen EL

jaarrekening 2018

jaarrekening 2019

jaarrekening 2020

jaarrekening 2021 / begroting 2022

Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening EL

jaarrekening 2018

jaarrekening 2019

jaarrekening 2020

jaarrekening 2021

Jaarrekeningen gemarkeerd met * op dit moment niet beschikbaar.

b. Beleidsplannen

Vereniging Ekklesia Leiden Bestuursprogramma 2019-2021
Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening EL Beleidsplan
visiestuk
Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening EL Criteria doelen Diaconie

 

Vereniging Ekklesia Leiden

ANBI-gegevens Vereniging Ekklesia Leiden

RSIN / Fiscaal nummer: 53076079

IBAN nummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Ekklesia Leiden.

e-mail: info@ekklesialeiden.nl

website: www.ekklesialeiden.nl

Adres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel in een oecumenisch perspectief de gods-dienstige en geestelijke belangen – met name het pastoraat – van haar leden en belangstellenden te behartigen, en gestalte te geven aan barm-hartigheid en gerechtigheid, om zo een toegevoegde waarde te hebben voor mens en maatschappij, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met haar wortels in de wereld van onderwijs en wetenschap staat de Ekklesia voor een vragende, nieuwsgierige en open omgang met levensbeschouwelijke vraagstukken. [bron: statuten Vereniging EL]

De hoofdlijnen van het beleid van de vereniging zijn te lezen in het Bestuursprogramma 2019-2021 van de vereniging.

Voor het jaar 2021 kun je hier het jaarverslag lezen en hier de jaarrekening.

Samenstelling bestuur

De Vereniging Ekklesia Leiden kent een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het (AB) bestaat uit de leden van het (DB) aangevuld met een enkele bestuursleden met een eigen portefeuille. De bestuursleden zijn:

– Robert van der Toorn, voorzitter

– vacature, secretaris

– Chris Gerritsen, penningmeester

– Myranda Wilbrink, liturgie en coördinatie coronamaatregelen

– Henk Blanksma, pr en communicatie

– Inka Zahn, jeugd en jongeren

– Wessel Eijkman, diaconie en pastoraat

 B. Stichting Materiële Voorzieningen Ekklesia Leiden

ANBI-gegevens Stichting Materiële Voorzieningen

RSIN / Fiscaal nummer: 3798744

IBAN nummer NL35 INGB 0002635559 t.n.v. Stichting Materiële Voorzieningen te Leiden.

e-mail: secr-smv@ekklesialeiden.nl

website: www.ekklesialeiden.nl

Adres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden

De Stichting Materiële Voorzieningen Ekklesia Leiden is als rechtspersoon verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van het haar in eigendom toebehorende pand Rapenburg 100 te 2311 GA Leiden met het oog op de ter beschikkingstelling van ruimten in dat pand voor de activiteiten van de vereniging Ekklesia Leiden, en voor de activiteiten van de in Leiden werkzame studentenpastores.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het gebruik tegen vergoeding van het in lid 1 vermelde pand.

De bestuursleden zijn:

– Paul van Amersfoort, voorzitter

– Sytske Visscher, secretaris

– Chris Gerritsen, penningmeester

– Tjerk Oosterkamp, namens het studentenpastoraat

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd.

De jaarrekening 2021 / begroting 2022 van de SMV vind je hier.

C. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening Ekklesia Leiden – Stuurgroep Diaconie

ANBI-gegevens Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening

RSIN / Fiscaal nummer: 804673123

IBAN nummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening EL te Leiden.

Postadres: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden

De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) is gericht op het vormgeven van de maatschappelijke taak van de Vereniging Ekklesia Leiden.

Hoofddoel van SDFH is het scheppen van mogelijkheden voor het bieden van financiële hulp aan personen, groepen, en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van de Vereniging. De projecten die de Stichting ondersteunt dienen gericht te zijn op verwezenlijking van de doelen op het vlak van armoedebestrijding, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening. Aanvragen voor (beperkte-) individuele ondersteuning worden behandeld door één van de pastores, zo nodig in overleg met het Bestuur.

De Stuurgroep Diaconie is het uitvoerend orgaan van de SDFH. De Stuurgroep vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen komen zowel het beleid ter sprake als de vraag hoe het beste vorm gegeven kan worden aan de maatschappelijke taak die we als geloofsgemeenschap zien. Tevens worden de lopende projecten en eventuele nieuwe aanvragen besproken. Ook stelt de Stuurgroep het collecterooster vast. Meer informatie is te vinden op de eigen webpagina van de Stuurgroep.

Aanvragen voor uitgangscollectes kunnen worden gedaan door mensen die betrokkenen zijn bij de Ekklesia Leiden. Ook derden of goede doelen zelf kunnen een voorstel voor een uitgangscollecte doen. Indien een verzoek voor een uitgangscollecte niet gehonoreerd wordt, kan de Stuurgroep nog een gift vanuit het Diaconaal Fonds overwegen.

Om de diaconale taken goed te kunnen uitvoeren wordt vanuit de Stuurgroep samengewerkt met Diaconaal Centrum De Bakkerij en deelgenomen aan de vergaderingen van

–        Parochieel Diaconaal Beraad

–        Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV) en

–        Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

De bestuursleden zijn:

– Jeroen Kanis, voorzitter (lid van de Stuurgroep Diaconie)

– Sytske Visscher, secretaris

– Chris Gerritsen, penningmeester

– Rob van Waarde, studentenpastor in Leiden

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn te lezen in het beleidsplan van de stichting.

De Stuurgroep Diaconie hanteert een aantal criteria op grond waarvan mogelijke doelen worden getoetst. Het document waarin deze criteria zijn vastgelegd vindt u hier.

Voor het jaar 2021 kun je hier het jaarverslag lezen en hier de jaarrekening.

De Stuurgroep Diaconie en het Bestuur van SDFH spraken in februari 2018 met elkaar over vernieuwing van het diaconieprogramma binnen de Leidse Studenten Ekklesia. Daaruit kwam een ‘visiestuk’ voort, dat hier te vinden is.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden