Ekklesia Leiden

Partners

Groepen & organisaties

In veel van haar programma’s en activiteiten werkt de Ekklesia samen met andere groepen of organisaties. Hieronder beknopte informatie over de lopende samenwerkingen van de Ekklesia met partner organisaties.

Studentenpastoraat

De studentenpastores van het centrum ‘Rapenburg100’ werken samen met studentenverenigingen (al dan niet van christelijke snit) en studieverenigingen; met decanen en studentenpsychologen van Hogeschool en Universiteit Leiden, het Studium Generale en het Diversity Office. Er bestaat ook samenwerking met collega’s van het Delftse studentenpastoraat MOTIV.

Universiteit Leiden

De Universiteit erkent het belang van het werk van de Ekklesia/Leidse Studenten Ekklesia, zeker als het gaat om het studentenpastoraat, en geeft jaarlijks een subsidie. Daarnaast werkt de Ekklesia samen met het Studium Generale Programma.

Hogeschool Leiden

De Hogeschool werd samen met Ekklesia/Leidse Studenten Ekklesia, met name in het pastorale werk voor de studenten, en subsidieert dat werk.

Levensbeschouwelijk Platform

De Ekklesia voelt zich betrokken bij het Levensbeschouwelijk Platform, gericht op het welzijn van de samenleving in Leiden, op ontmoeting, uitwisseling en verdraagzaamheid tussen mensen van diverse levensovertuigingen. Pastor Christiane van den Berg vertegenwoordigt hierin de Ekklesia.

Diaconaal Centrum De Bakkerij

Diaconaal Centrum De Bakkerij in het hart van Leiden is een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. De Ekklesia neemt deel aan de bijeenkomsten van het College van Diakenen, aan de Vredesweek en Vredesmars. Daarnaast steunt zij met regelmaat specifieke acties van De Bakkerij.

Raad van Kerken

De Ekklesia is actief lid van de Leidse Raad van Kerken, en draagt ook bij aan de activiteiten van het (oecumenische) Diaconaal Centrum De Bakkerij. Daarnaast neemt zij deel aan bijeenkomsten van de Algemene Kerkenraad van de Protestante Gemeente Leiden.

Amnesty International

De Ekklesia werkt samen met de Leidse afdeling van Amnesty International. Het gaat daarbij onder andere om maandelijkse schrijfacties, de verkoopkraam in de Kersttijd en vóór de zomer (samen met de Leidse Binnenstadsgemeente) en het gebruik van RAP100 voor diverse typen activiteiten.

SAVIE

‘Students Abroad Volunteering In Eastern Europe’ (SAVIE, voorheen ‘Wij Helpen Daar’) is een stichting door en voor studenten. De stichting zet zich in voor de minderbedeelden in voormalig Joegoslavië. Jaarlijks werken teams van studenten op locatie twee weken mee aan projecten die humanitaire en materiële steun bieden aan (gehandicapte) kinderen en bejaarden. Het programma heeft RAP100 als haar hoofdkwartier.

RK Bisdom Rotterdam, PKN/PgL en Humanistisch Verbond

Het Rotterdamse Rooms Katholieke bisdom, de Protestantse Kerk Nederland, de Protestantse Gemeente Leiden en het Humanistisch Verbond financieren de inzet van twee (part time) pastores en één freelance humanistische raadsvrouw ten behoeve van het pastorale werk voor de studenten van Leiden.

Stichting OKG

De landelijke Stichting OKG, ‘Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen’, heeft de Ekklesia in 2018 gesteund bij de ontwikkeling van haar identiteit en langere termijn visie. Theoloog en communicatiedeskundige Franck Ploum heeft op basis van een groot aantal interviews met leden van de Vereniging, de Ekklesia doorgelicht. Zijn eindrapport verscheen in maart 2019.

Over Ekklesia Leiden

De Ekklesia Leiden is onder de naam Leidse Studenten Ekklesia (LSE), vanuit het rooms-katholieke en protestantse studentenpastoraat in de jaren zestig/zeventig, gegroeid naar de huidige oecumenische geloofsgemeenschap. De Ekklesia beweegt zich in de wereld rond Universiteit en Hogeschool. Zij voelt zich daarbij verbonden met de geloofsgemeenschappen in Leiden, de Leidse regio en in Nederland. De Ekklesia beseft dat er vele manieren zijn om spiritualiteit vorm te geven en respecteert daarom de verschillende levensbeschouwingen.

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover