Ekklesia Leiden

Bijdragen? Vragen?

Lidmaatschap

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

€25,00 per jaar voor volwassenen. Voor studenten en kinderen tot 18 jaar 50% korting.

Dit bedrag is bewust laag gehouden om het lidmaatschap laagdrempelig te houden. De totaal benodigde inkomsten zijn echter veel hoger en daarom hopen we en verwachten we van u dat u op vrijwillige basis een aanvullende financiële ondersteuning zult geven.

Hoe kan ik betalen?

Je kunt bijdragen door te storten op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Ekklesia Leiden o.v.v. lidmaatschap vereniging.

Waarom ook nog een vrijwillige bijdrage?

De jaarlijkse kosten van de Vereniging worden begroot op ongeveer € 130.000,00. Dit is vooral voor de zondagse vieringen: kerkhuur, onkosten Schola, vergoeding musici en dirigent, gastvoorgangers, voor speciale activiteiten en natuurlijk voor de salariskosten van de participantenpastor. Dit bedrag wordt in grote lijnen als volgt gefinancierd:

 

Externe subsidie
(bijdrage huurkosten)
20.000
Collecten 20.000
Lidmaatschapgelden 5.000
Subtotaal 45.000
Benodigde vrijwillige bijdragen 85.000
Totaal 130.000

Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt, is de Vereniging financieel voor ongeveer € 85.000,00 per jaar afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

 

Wat is het richtbedrag voor een vrijwillige bijdrage?

Het is lastig om te zeggen wat een redelijke hoogte van de vrijwillige bijdrage is. Er zijn ongeveer 250 verschillende adressen in het ledenbestand, hieruit kan berekend worden hoe hoog de gemiddelde bijdrage zou moeten zijn om de doelstellingen te halen. Er kan echter niet uitgegaan worden van een gemiddeld bedrag per lid omdat de mogelijkheden per lid enorm van elkaar kunnen verschillen. Het lijkt ons daarom redelijk dat de sterkste schouders het meeste dragen!

Als je je onzeker voelt over wat in jou geval een redelijke bijdrage zou zijn, neem dan contact op met de voorzitter of de penningmeester.

Voor de financiering van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de collecte opbrengsten en van de giften. Zonder jou vrijwillige bijdragen kan de Vereniging simpelweg niet voortbestaan.

Organisatie

Welke Stichtingen en Fondsen zijn er binnen de Ekklesia Leiden?
De Stichting Materiële Voorzieningen Ekklesia Leiden (SMV) dient de belangen van zowel het studentenwerk als van het participantenwerk. Met de oprichting van de Vereniging is het participantenwerk afgesplitst. Er zijn nog steeds bijdragen van participanten aan SMV met als oogmerk de ondersteuning van het participantenwerk. Deze bedragen worden doorgesluisd naar de Vereniging.

Verder is er de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE (SDFH). Dit fonds behartigt onder anderen het collecteren voor externe doelen: de maandelijkse uitgangscollecte. Ook wordt vanuit dit fonds individuele bijstand verleend aan enkelen die hier erg mee geholpen kunnen worden.

Wat is de relatie tussen de Vereniging Ekklesia Leiden en het Studentenwerk?
De Vereniging heeft zich in de statuten onder anderen ten doel gesteld het studentenwerk te ondersteunen. Daarom wordt hieraan ook financieel bijgedragen.

Het secretariaat van de Vereniging is ook beschikbaar om de studentenpastores administratief te ondersteunen.

Wat is de ANBI status?

De Vereniging Ekklesia Leiden (EL), de Stichting Diaconaal Hulpfonds LSE en de Stichting Materiële Voorzieningen Ekklesia Leiden zijn zogenaamde ANBI-instellingen (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan deze instellingen onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn.

Om deze giften fiscaal af te trekken, heb je de volgende gegevens nodig:

Vereniging Ekklesia Leiden (V-EL): RSIN 8507 35 300

Stichting Materiele Voorz. Ekklesia Leiden (SMV):RSIN 3798 744

Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE (SDFH):RSIN 8046 73 123 

Verdere uitvoerige informatie vind U in de voettekst onder “ANBI informatie” of door hier te klikken.

Financiën

Krijg ik een acceptgiro toegestuurd?

Nee, we verzoeken je zelf geld over te maken. Wellicht is het gemakkelijk om een automatische betalingsopdracht voor een bedrag per maand of kwartaal te geven.

Is een schenkingsovereenkomst een goede optie?

Het biedt fiscale voordelen als je met ons een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit. Je kunt met een periodieke schenkingsovereenkomst de vrijwillige bijdrage aan de Vereniging volledig aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van periodieke schenkingen geldt namelijk niet de drempel van 1% van het verzamelinkomen.

Klik hier voor nadere uitleg en voorwaarden. Bij deze uitleg wordt verwezen naar een gratis schenkingsovereenkomst. De Ekklesia heeft echter een eigen schenkingsovereenkomst, die je kunt downloaden. Het regelen van een dergelijke overeenkomst is ook mogelijk door middel van een notariële akte, maar sinds 2014 is dat niet meer verplicht.

Wil je nadenken over de mogelijkheid van een legaat?

Uiteraard is het mogelijk de Ekklesia Leiden te begunstigen door een legaat. Een legaat moet notarieel vastgelegd worden.

Wil je hierover een gesprek met de penningmeester of een ander bestuurslid, laat het ons weten.

Is de Ekklesia Leiden financieel gezond?

De Ekklesia is financieel gezond. In het verleden is gespaard om garant te kunnen staan voor het salaris van de participantenpastor. Onze reserves zijn helaas niet onuitputtelijk en de prognose is dat als we de huidige inkomsten doortrekken, de reserves binnen enkele jaren uitgeput zijn. Daarom zal de penningmeester alle leden/participanten blijven wijzen op de noodzaak van de vrijwillige bijdragen. De inzet is natuurlijk de Vereniging voor lange tijd te laten voortbestaan.

Wat is de relatie met Kerkbalans?
In de jaarlijkse actie Kerkbalans staat de geldwerving van en voor de in de Ekklesia participerende kerken centraal. Deze kerken zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de salariëring van de studentenpastores. Daarom bevelen wij deze actie dan ook altijd warm bij u aan. De Vereniging zelf ontvangt geen geld uit deze actie.

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Vragen, bijdragen of lid worden

Meer hierover