Ekklesia Leiden

zondag 12 april – Paasmorgen

in tijden van corona

 

Paasmorgen

Voorganger: Christiane van den Berg – Seiffert

zang, techniek, etc.: veel anderen

Vooraf

Pasen. Hoe vieren wij dit jaar Pasen? Hoe rijmt de sfeer van dit feest, de sfeer van stralende ochtend, gouden licht in de kamer en een feestelijk gedekte en versierde ontbijttafel, de sfeer van eitjes zoeken in een bloeiende tuin en het stralende licht in de kerk met jubelende liederen… Hoe rijmt de sfeer van dit feest met wat er op dit moment in onze wereld gebeurt?

Pasen is het feest van stralende ochtend, Pasen is het feest van gouden licht in de kamer en in de kerk. Pasen is het feest van jubelende liederen en het feest van een feestelijk gedekte ontbijttafel. Pasen is het allemaal. Maar Pasen begint hier niet. Al dit is antwoord. Al dit is jubelend antwoord op een verstaan dat veel aarzelender begon. Al dit is jubelend antwoord op een vreugde die pas langzaam in de plaats kwam van verwarring en ontreddering. Al dit is jubelend antwoord.

Laten wij nu, nu wij ons vragen hoe wij dit jaar en in onze wereld nu Pasen kunnen vieren, bij het begin beginnen. Vroeg. Op de eerste dag van de week. Toen het nog donker was… 

Paascollecte voor straatpastoraat Leiden

Leiden telt zo’n 400 daklozen, voor hen is het onmogelijk om de regels van de regering te volgen en thuis te blijven. Zij verblijven soms nog steeds buiten, anderen hebben tijdelijk onderdak kunnen vinden in de daklozenopvang of binnen hun netwerk. Ook voor de mensen die in de daklozenopvang verblijven zorgt het coronavirus voor veranderingen. Zowel daklozen als thuislozen hebben moeite met de veranderingen die het coronavirus met zich meebrengt. Vaak gaan hun vaste afspraken met vrienden, familie en hulpverleners niet door. Hierdoor moeten zij hun leven opnieuw structuren. Ook in deze periode blijft het straatpastoraat betrokken bij de dak- en thuislozen. Straatpastor, Femke Post, die u toesprak tijdens de dienst op eerste Paasdag 2019, is niet meer aanwezig in de daklozenopvang, maar zoekt mensen wel op straat op, heeft telefonisch contact met hen en maakt individuele afspraken. Op deze manier blijft ze betrokken bij de doelgroep en kan zij de gewenste geestelijke ondersteuning bieden.
Uw bijdrage kunt u digitaal overmaken op rekeningnummer NL42 INGB 0003.3133.66 tnv. SDFH Leiden met vermelding ‘collecte Straatpastoraat’.

Hier kunt U de viering  zien.

Hieronder vindt U de orde van dienst.

Als U een blauwe knop(Picture-in-picture) in beeld ziet, kunt U de liturgie volgen, samen met het beeld.

Welkom

Lied

De vroegte van de eerste dag

De vroegte van de eerste dag,

Twee vrouwen,

De aarde schokt,

een engel van Godswege,

van stralend licht,

kleed wit als sneeuw,

vrees niet,

daalt uit de hemel,

 rolt de grafsteen weg.

Die werd gekruisigd,

Jezus die gij zoekt,

niet hier is hij,

verrezen uit de doden.

 

Sabbat voorbij kopen zij balsem,

gaan grafwaarts, de vrouwen

wie zal ons de steen terzijde rollen?

Jongeman in wit:

Jezus van Nazaret die werd gekruisigd?

Niet hier, verrezen.

Meld het aan de wereld.

Zij vluchten, panisch,

Melden niets, aan niemand.

 

De eerste dag der week, drie vrouwen

Hebben met eigen handen balsem toebereid,

zij naderen de steen,

zij zien twee mannen

in blinkend kleed

en buigen diep ter aarde.

Wat zoekt gij hem temidden van de doden?

Hij is niet hier, de levende, hij leeft.

 

Het donker vóór de eerste dag, de tuin,

een vrouw buigt zich over het graf.

Vrouwe, waarom huil je,

vragen witte stemmen.

Omdat ze mij mijn heer ontnomen hebben.

Tuinman, weet jij waar hij gebleven is?

Het licht gaat op rabboeni, lieve meester.

Introïtus

 

Er is een klagen

Er is een klagen diep in alle dingen,

maar in mijn hart begon een helder zingen

daar rechtuit tegenin, want Jezus leeft.

Er is een wachten diep in alle dingen.

(Inge Lievaart)

Kinderen

 

Paasproject

Kinderen, jullie gaan vandaag aan de slag met een eigen Paasproject. Voorbereid door de kunstenaars uit de Ekklesia en de leiding van de kindernevendienst. Jullie horen nu hier wat de bedoeling is en op de website staat dan hoe het verder gaat.

Lied

God weet komt het goed

God weet komt het goed,
een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.

Je denkt na de dood:
een veel grotere ruimte
waar je terecht komt.
Waar we kunnen, wat we nooit konden,
oogsten wat we niet hebben gezaaid.
Woorden, die niet bestonden,
bedachten we, maar ze bestonden.
Of gaan we in vlammen op?
Of word je een vlam in de zon?

God weet komt het goed,
een rechtvaardige wereld,
waar niet de dood heerst.

Misschien nog op deze onschatbare aarde
eeuwen van schoonheid,
onder open hemelwijd landschap,
licht-rivieren, verte in blauw,
rotsen, eiken – woud-valleien en stenen in tuinen.
En stilte, groter dan taal.
En liefde, sterk als de dood.

God weet komt het goed,
een rechtvaardige wereld,
waar niet de dood heerst.

Schriftlezing

Johannes 20, 1-18

Vroeg op de eerste dag van de ​week, toen het nog donker was, kwam ​Maria uit Magdala​ bij het ​graf. Ze zag dat de steen van de opening van het ​graf​ was weggehaald. Ze liep snel terug naar ​Simon​ ​Petrus​ en de andere ​leerling, van wie ​Jezus​ veel hield, en zei: ‘Ze hebben de ​Heer​ uit het ​graf​ weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus​ en de andere ​leerling​ gingen op ​weg​ naar het ​graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere ​leerling​ rende vooruit, sneller dan ​Petrus, en kwam als eerste bij het ​graf. Hij boog zich voorover en zag de ​linnen​ doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam ​Simon​ ​Petrus​ en hij ging het ​graf​ wel in. Ook hij zag de ​linnen​ doeken, en hij zag dat de doek die ​Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere ​leerling, die het eerst bij het ​graf​ gekomen was, het ​graf​ in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De ​leerlingen​ gingen terug naar huis.

Maria stond nog bij het ​graf​ en huilde. Huilend boog ze zich naar het ​graf, en daar zag ze twee ​engelen​ in witte ​kleren​ zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van ​Jezus​ had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn ​Heer​ weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze ​Jezus​ staan, maar ze wist niet dat het ​Jezus​ was. ‘Waarom huil je?’ vroeg ​Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus​ zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei ​Jezus. ‘Ik ben nog niet ​opgestegen​ naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala​ ging naar de ​leerlingen​ en zei tegen hen: ‘Ik heb de ​Heer​ gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Overweging

Vroeg in de morgen

De overweging kunt U hier vinden, of in het menu, onder nieuws, publicaties.

muziek

Gebed

Lied

Klimmende zon

Klimmende zon, licht dat ons laadt  met licht.

Liefde die liefde wekt, vuur dat ons loutert.

Voer ons de dood voorbij. Stem die ons roept.

Bron. Hart. Begin en einde. Onze Vader.

Zegen

Laten we gaan onder Gods zegen

 

Dat de weg je tegemoet komt,

dat de wind je steunt in de rug,

dat de zon je gezicht verwarmt,

de regen je veld vruchtbaar maakt

en totdat wij elkaar weer zien:

dat de Eeuwige je bewaart in de palm van zijn hand.

Amen

slotlied

Dan zal ik leven

Het zal in alle vroegte zijn als toen,

De steen is weggerold

Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen

Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf

Mensen komen mij tegemoet 

wij zijn in bekenden veranderd

 

Het zal in alle vroegte zijn al toen.  

De ochtendmist trekt op

Ik dacht een dorre vlakte te zien

Volle schoven ze ik,

lange halmen aren,

waarin de korrel zwelt

Bomen omranden het bouwland, 

heuvels golven de verte in

Berg opwaarts en worden wolken

 

Daarachter kristal geworden,

verblindend,

De zee, die haar doden teruggaf

 

Wij overnachten in elkaars schaduw

Wij worden wakker van het eerste licht

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen 

Dan zal ik leven.

Dan zal ik leven.

Dan zal ik leven.

U kunt reageren, graag zelfs.

Wilt U Christiane mailen, dan kan dat via christianevandenberg@ekklesialeiden.nl.

Wilt U inhoudelijk reageren op deze pagina, mail dan naar  vieringen@ekklesialeiden.nl

Voor de kinderen

Het graf is leeg

Vandaag is het Pasen. Het onderwerp van deze week is: ‘Het graf is leeg.’

In de kerk zou één van jullie vandaag het volgende voorlezen:

Maria ging naar de volgelingen van Jezus. Die waren verdrietig en huilden. Maria zei tegen hen: ‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’  MARCUS 16:10-11

Het bijbelverhaal: Het graf is leeg!

Het bijbelverhaal

Het onderstaande verhaal hoort bij Marcus 16:1-11. Tijdens of na het verhaal kan er met de kinderen gekeken worden naar de afbeelding hieronder. Wat zien jullie op de kijkplaat?

Het verhaal van Maria van Magdala: Het graf is leeg!

Het was heel vroeg in de morgen. De zon was nog niet op. Maar Maria, de moeder van Jezus, Salome en ik waren klaarwakker. We liepen door de donkere stille straatjes van Jeruzalem. We waren op weg naar de plek waar Jezus begraven was. Het was nu al bijna drie dagen geleden, en ik kon het nog steeds niet geloven. Dat Jezus echt dood was. Jezus, die nooit iets verkeerds had gedaan. Die alleen maar mensen geholpen had. Ze hadden hem gevangen genomen, en hem aan een kruis gehangen. Hij was dood en begraven.

Hij had zoveel voor mij gedaan, en er was niets wat ik nog voor hem kon doen. Alleen nog maar één laatste keer naar zijn graf gaan om zijn lichaam te verzorgen met olie. Toen we de stad uit waren, begon het langzaam licht te worden. En ineens pakte Salome mijn arm vast. ‘We hebben een probleem,’ zei ze. ‘Dat graf. Daar ligt toch een heel zware steen voor?’ Ze had gelijk. Hoe kon ik dat vergeten? Jezus was begraven in een grot in de rotsen, en voor de ingang van de grot hadden ze een heel zware steen gerold. Die konden wij echt niet met z’n drieën van z’n plaats krijgen. We keken elkaar aan. Wat moesten we doen? ‘Laten we maar doorgaan,’ zei Maria, de moeder van Jezus. ‘Misschien is er iemand die we om hulp kunnen vragen.’

Het werd steeds lichter. De eerste vogels begonnen te fluiten, de zon kwam boven de horizon. We kwamen bij de plek waar Jezus begraven lag. En toen zag ik het. Het graf was open. De steen was weg. We snapten er niets van, en we gingen snel kijken wat er aan de hand was. En toen zagen we een man ín de grot zitten. Een jonge man met witte kleren aan. En Jezus’ lichaam lag er niet meer. We schrokken vreselijk. De man zei dat we niet bang hoefden te zijn. ‘Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus,’ zei hij. ‘Jezus, die gestorven is aan het kruis. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Kijk maar, hier heeft hij gelegen. Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan. Zeg tegen ze dat Jezus naar Galilea gaat. Daar zullen ze hem weer ontmoeten.

Precies zoals Jezus tegen ze gezegd heeft.’ Maria en Salome draaiden zich om en renden weg, zo snel ze konden. Ik wilde ook wegrennen, maar ik kon niet rennen. Ik kon helemaal niet bewegen. Ik was nog nooit zo bang geweest. Ik snapte er niets van. Ik snapte niet wat er gebeurd was. Ik snapte niet waar Jezus’ lichaam was gebleven. En toen zag ik Jezus. Nee, ik bedoel niet dat ik zijn lichaam zag liggen. Ik bedoel dat ik hem echt zag, en dat hij leefde. Hij was niet meer dood.

Ik ben meteen terug gerend naar de anderen. En ik heb het ze verteld. ‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’ Maar ze geloofden me niet. Ik snap het wel. Ik zou het ook niet hebben geloofd als ik hem niet zelf had gezien. Maar het is echt waar. Jezus leeft.

bespreking van het verhaal

In het verhaal was Maria uit Magdala de eerste die Jezus ziet. Ze is zo blij dat ze meteen naar haar vrienden gaat om het grote nieuws te vertellen. Weet jij nog of haar vrienden haar geloofden? Wat had jij gedaan als je één van de vrienden van Maria uit Magdala was?

 Vind jij het Paasfeest een mooi en bijzonder feest? Waarom wel of niet?

Knutsel

De Knutsel van deze week wordt in de video op de website aan jullie uitgelegd door Rob en Wim. We gaan deze week iets wat niet op het drieluik gaat, maar hier wel mee te maken heeft!

Hebben jullie het filmpje al gekeken? Als je even niet meer weet wat je moet doen, kun je dat hier teruglezen. Je kan natuurlijk ook het filmpje opnieuw bekijken, dan zie je precies hoe het moet!

Zoals Rob vertelde gaan we deze week opnieuw inzaaien, net zoals het mosterdzaadje een tijdje terug.

Wat heb je hier voor nodig?

  • Een leeg melkpak (karnemelk/yoghurt of vla kan ook)
  • Aarde (potaarde, of uit de tuin)
  • Groene verf
  • Zaadjes
  • Water

Wat moet je doen?

Stap 1: Maak je melkpak schoon.

Stap 2: Knip je melkpak open, je kunt zelf kiezen hoe hoog of laag je het melkpak wil hebben.

Stap 3: Verf je melkpak in een mooie groene kleur. 

Stap 4: Vul je melkpak met aarde, tot bijna aan de rand. 

Stap 5: Stop een zaadje ongeveer één centimeter diep in de aarde.

Stap 6: Geef het zaadje wat water.

Stap 7: Zet het melkpak op een koele/beschutte plek.

Houdt de komende tijd je zaadjes goed in de gaten, want ze moeten voldoende vochtig blijven om goed te kunnen groeien. Verder kun je niks anders doen, dan afwachten….

Wij zijn natuurlijk super benieuwd naar jullie eindresultaat. Sturen jullie weer een foto op naar webmaster@ekklesia@gmail.com?

Samenwerkingen

Onze partners

Ekklesia Leiden

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging van de Ekklesia Leiden? De contributie bedraagt €25,00 per jaar.

Meer over lid worden van Ekklesia Leiden